70 km. zum Flughafen Antalya, 70 km. nach Alanya, 6 km. zum Ort Side